۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-82 نازنین یوسفی

 1. خدایا به خاطر سلامتی تمام اعضای بدنم از تو متشکرم.
 2. خدایا متشکرم که روح و جسم و ذهن پاکیزه ای دارم.
 3. خدایا از تو متشکرم توانایی فکر کردن در مورد موهبت های زندگی ام را به من عطا فرمودی.
 4. خدایا برای اینکه فرصت سپاسگزاری در برابر نعمت ها را به من عطا فرمودی از تو متشکرم.
 5. خدایا برای عاشق تو بودن از تو متشکرم.
 6. خدایا برای اینکه فرصت مسلمان بودن به من عطا کردی از تو متشکرم.
 7. خدایا متشکرم که مسیر زندگی من را طوری قرار دادی که با وجود تمام سختی ها با افراد مقرب درگاهت (استاد عزیزم و الهام خانم و گروه شادیکده) آشنا شده و از آن ها مسیر زندگی را آموختم.
 8. خدایا متشکرم که به من لطف داشته ای و به من فرصت خدمتگزاری به نیازمندترین افراد جامعه را عطا فرمودی.
 9. خدایا متشکرم که توانایی دیدن لحظه تولد انسان ها و گره خوردن زندگی ها را به من عطا فرمودی.
 10. خدایا متشکرم که من ارتباط قلبی و عمیق با تو دارم و این ارتباط هر روز قوی تر می شود.
 11. خدایا متشکرم که دست لطف و رحمت تو گره گشای تمام زندگی من است.
 12. خدایا متشکرم که فراوانی و نعمت را بر این عالم حاکم کرده ای.
 13. خدایا متشکرم که خانواده ای بسیار خوب و مهربان دارم.
 14. خدایا متشکرم که من را به خودم شناساندی.
 15. خدایا متشکرم که درهای نعمت و سلامتی را به سوی من و خانواده ام باز نمودی و ما را بی نیاز نموده ای.
 16. خدایا از اینکه معلمانی بسیار مهربان را بر راه زندگی من قرار دادی تا راهگشای زندگیم باشند از تو سپاسگزارم.
 17. خدایا متشکرم به من همسری مهربان و صبور عطا فرمودی.
 18. خدایا برای اینکه اگر گره ای در کارهایم هست به من درسی برای آموختن می دهد از تو سپاسگزارم.
 19. خدایا متشکرم که به من دخترم را عطا فرمودی تا با عشق ای که به او می ورزم همیشه به یاد تو و نعماتی که به من عطا فرمودی باشم.
 20. خدایا متشکرم دوستانی عالی بر سر راه زندگی من قرار دادی.
 21. خدایا برای تمام سختی هایی که در دل آن ها درسی برای رشد من قراردادی از تو متشکرم.
 22. خدایا متشکرم قلب من را پر از مهربانی و لیاقت کردی.
 23. خدایا متشکرم به من اعتماد به نفس عالی عطا کردی.
 24. خدایا متشکرم که روحیه عالی به من مرحمت کردی.
 25. خدایا متشکرم که زبان من را به خیر باز کردی.
 26. خدایا متشکرم که نور هدایتت را در دل من تاباندی.
 27. خدایا متشکرم که تمام خواسته های من را به صورت عالی به من عطا کردی.
 28. خدایا متشکرم که به من توانایی بخشیدن افرادی که در حق من اجحاف کردند را دادی.
 29. خدایا متشکرم که زبان من را به دعا باز کردی و اجازه دعا کردن و درخواست کردن را لطف کردی.
 30. خدایا متشکرم که به من دستانی دادی تا نوزادی را به مادر چشم انتظارش هدیه کنم.
 31. خدایا متشکرم که نعمت کمک کردن به اطرافیانم را عطا فرمودی.
خدایا متشکرم خدایا متشکرم خدایا متشکرم.

موارد دیگر