۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-1 پری آمره

 1. خدایا سپاسگزارم از تو که مرا و خانواده ام را لایق داشتن استاد معنوی دانسته ای.
 2. خدایا سپاسگزارم از تو که انسان هایی بزرگ و نیکوکار و پاک سرشت را سر راه من و فرزندانم و خانواده ام و عزیزانم برای هدایت و راهنمایی ما فرستادی.
 3. خدایا سپاسگزارم از تو برای وجود الهام خانم شیرازی در زندگیم و در زندگی فرزندانم و عزیزانم که مرا و عزیزانم را لایق این بانوی نیکوکار و پاک سرشت دانستی.
 4. خدایا سپاسگزارم از تو برای سلامتی خودم و فرزندانم و همسر مهربانم.
 5. خدایا سپاسگزارم از تو برای رزق و روزی و برکت و فراوانی که در زندگی خودم و فرزندانم و عزیزانم عطا فرموده ای.
 6. خدایا سپاسگزارم برای وجود فرزندانی سالم و صالح که به من و همسرم هدیه کرده ای.
 7. خدایا سپاسگزارم از تو برای تمام توانمندی هایم.
 8. خدایا سپاسگزارم از تو برای داشتن آموزگاری مهربان و مسئولیت پذیر که همسرم می باشد.
 9. خدایا سپاسگزارم از تو برای داشتن دوستان بسیار خوبم.
 10. خدایا سپاسگزارم از تو برای خانواده ی خوبم.
 11. خدایا سپاسگزارم از تو برای جاری بسیار خوبم.
 12. خدایا سپاسگزارم از تو برای شغل خوبم.
 13. خدایا سپاسگزارم از تو برای سلامتی خودم و همسرم.
 14. خدایا سپاسگزارم از تو برای اینکه میل به فروتنی و تواضع دارم.
 15. خدایا سپاسگزارم از تو که میل دارم فقط و فقط با کسانی رفت و آمد کنم که تو می خواهی و تو می پسندی.
 16. خدایا سپاسگزارم از تو که به من موهبت فضیلت سکوت را هدیه داده ای.
 17. خدایا سپاسگزارم از تو که وجود مرا راضی به بخشش و گذشت کرده ای.
 18. خدایا سپاسگزارم از تو که مشتریان بسیار خوب و مهربانی دارم.
 19. خدایا سپاسگزارم از تو که روزهایم را با درس گرفتن و تجربه و خدمتگزاری می گذرانم.
 20. خدایا سپاسگزارم از تو که به من سپاسگزاری را یاد دادی.

موارد دیگر