۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-61 اشرف کاظمی

 1. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای داشتنت.
 2. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه هر لحظه مرا هدایت می کنی.
 3. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای آشنایی و داشتن دوستان و عزیزانی مانند پری جان و الهام جان و جناب آقای دکتر بهادری نژاد بزرگوار.
 4. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای سلامتی پدر و مادرم.
 5. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای سلامتی جسمی، روحی و روانی ام.
 6. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای آگاه شدنم.
 7. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه قدرت و توان بخشیدن و عشق ورزیدن به من عطا کردی.
 8. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه به من آرامش عطا کردی.
 9. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه سعادت داشتم 24 سال در شغل پرستاری در بیمارستان به بیماران خدمت رسانی کنم تا هرچه بیشتر و بیشتر ارزش نعمت سلامتی را بدانم.
 10. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه از لحاظ مالی مستقل و بی نیازم کردی.
 11. پروردگارا فراوان سپاسگزارم برای اینکه آرزوهایم را دست یافتنی کردی.
 12. پروردگارا فراوان سپاسگزارم که مرا در جهت داشتن شخصیت الهی یاری می کنی.

موارد دیگر