۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-33 علی زمان

 1. خدایا به خاطر حضور اساتید معنوی بزرگواری چون جناب آقای دکتر مهدی بهادری نژاد و سرکار خانم مهندس الهام شیرازی که در رشد معنوی من نقش بسزایی داشته و دارند از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر داشتن همسری سالم، همراه، مهربان، با ایمان، صبور و با گذشت از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر داشتن پدری دلسوز و همراه و خواهری سالم از تو متشکرم.
 4. خدایا به خاطرداشتن فرصتی که به من دادی برای داشتن مادری ارزشمند از تو متشکرم.
 5. خدایا به خاطر داشتن بدنی سالم و روحی شاد از تو متشکرم.
 6. خدایا به خاطر داشتن زندگی شاد و بی دغدغه با همسرم از تو متشکرم.
 7. خدایا به خاطر حضور اقوام و دوستان ارزشمند، همراه و تاثیرگذار در زندگیم از تو متشکرم.
 8. خدایا به خاطر تمامی درس هایی که در زندگیم فرا گرفته ام از تو متشکرم.
 9. خدایا به خاطر حس آرامش درونی ام از تو متشکرم.
 10. خدایا به خاطر موهبت و تاثیر شکرگزاری در زندگیم از تو متشکرم.
 11. خدایا به خاطر موهبت بخشش که در وجودم نهادی از تو متشکرم.
 12. خدایا به خاطراعطاء موهبت پذیرش افراد همانگونه که هستند از تو متشکرم.
 13. خدایا به خاطر حواس پنج گانه ام از تو متشکرم.
 14. خدایا به خاطر همه تجاربی که در زندگی ام کسب کرده ام از تو متشکرم.
 15. خدایا به خاطر نعمت های بیشماری که در زندگی ام داشته و دارم از تو متشکرم.
 16. خدایا به خاطر پشتکار خود در انجام امور زندگیم از تو متشکرم.
 17. خدایا به خاطر هوایی که تنفس می کنم از تو متشکرم.
 18. خدایا به خاطر داشتن امنیت و خاطری آسوده از تو متشکرم.
 19. خدایا به خاطر قابلیت جذب همه خواسته هایم از تو متشکرم.
 20. خدایا به خاطر برخورداری از امکانات و رفاه مالی در سطح عالی از تو متشکرم.
 21. خدایا به خاطر فرصت زندگی در هر لحظه برای رشد آگاهیم از تو متشکرم.
 22. خدایا به خاطر توانایی کارکردن از تو متشکرم.
 23. خدایا به خاطر سرسپردگی و پذیرش هر آنچه تو خواهی از تو متشکرم.
 24. خدایا به خاطر موقعیت های نامحدودی که در زندگیم وجود دارد از تو متشکرم.
 25. خدایا به خاطر داشتن حق انتخاب با توکل بر تو در زندگیم از تو متشکرم.
 26. خدایا به خاطر استعداد و خلاقیت درونم از تو متشکرم.
 27. خدایا به خاطر حس دوست داشتن تمام موجودات از تو متشکرم.
 28. خدایا به خاطر حس عشق درونی به استاد معنویم از تو متشکرم.
 29. خدایا به خاطر فرصت های جدید در زندگیم از تو متشکرم.
 30. خدایا به خاطر حضورم در این لحظه از تو متشکرم.
خدایا شکر، خدایا شکر، خدایا شکر...

موارد دیگر