3- چگونه زندگی شادی را ساخته ایم

در یکی از جلسات حضوری پرورش ارزش های انسانی از چند نفر تقاضا شد که بنویسند چگونه یک زندگی شادی را ساخته اند، بانوان ذکر شده در زیر پاسخ داده اند:

3-1 راضیه حاجیان
3-2 مریم حاجیان
3-3 ویدا حسینی
3-4 نسترن شریفیان
3-5 آزیتا شیرازی
3-6 الهام شیرازی