۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-11 محبوبه پورصفا

 1. خدایا شکرت هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم، دعا می کنم که اولین فکر هر روز جدید تو و عشق بی پایان تو به من باشد.
 2. خدایا شکرت، توانی دادی که دعا کنم برای تک تک موقعیت هایی که امروز با آن مواجه خواهم شد.
 3. خدایا شکرت که به من عقل دادی و به من نشان می دهی که چه کاری باید انجام دهم و کجا باید بروم. من در زندگی به تو اعتماد دارم خدایا شکرت خدایا شکرت.
 4. خدایا شکرت ، چشمانم را باز کردی تا قدرت کلامت را ببینم.
 5. خدایا شکرت که گوش هایم را باز کردی تا بدانم چه می گویم.
 6. خدایا شکرت که مرا به حضور خودت نزدیک کردی.
 7. خدایا شکرت با من سخن می گویی و راه هایت را به من نشان می دهی از طریق استادم.
 8. خدا یا شکرت به خاطر سلامتی که به من و سایر اعضای خانواده ام عطا کردی.
 9. خدایا شکرت به خاطر فرزندان سالم و صالح، و همسری مهربان که به من عطا کردی.
 10. خدایا به خاطر اساتید معنوی که سر راهم قرار دادی از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا به خاطر آشنایی با کتاب دانشگاه زندگی و شادی زندگی جناب آقا دکتر بهادری نژاد، از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا به خاطر اینکه اجازه دادی در حرم امن الهی ات بمانیم از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا به خاطر توفیق خدمتی که به من عطا کردی از تو سپاسگزارم.
 14. خدایا به خاطر همه چیز و لطفت و خردی که عطا کردی از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا به خاطر حضور دوستان پر مهرم و حضور الهام جان عزیز در زندگیم از تو سپاسگزارم.

پروردگارا کمکم کن تا بیش از هر چیز صدایت را بشناسم و بتوانم هر لحظه حضورت را در تمام موجودات حس کنم خدایا دوستت دارم خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت.

موارد دیگر