۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-29 هانیه رسایی

  1. خدايا سپاس كه به حال خود رها شده نيستم. استادى دارم كه دلگرم وجودش هستم. خدایا برای اینکه دستم در دست استادم است سپاس.
  2. خدايا براى وجود نازنين استادم دکتر مهدی بهادری نژاد، خانم مهندس شیرازی و خانم مهندس هادی هزاران بار سپاس كه صبورى مي كنند و به من کمک مي كنند تا پیشرفت معنوی داشته باشم.
  3. خدايا سپاس كه به لطف حضور استاد در زندگيم در سن ٤٠ سالگى با مسلمانى و مسلمان بودن آشنا شدم و در حال تمرين مسلمانى هستم.
  4. خدايا براى نعمت سلامتى خودم و خانواده ام هزاران بار سپاس.
  5. خدايا براى نعمت سايه پدر و مادر سپاس.
  6. خدايا براى نعمت همسرم و خانواده اش سپاس.
  7. خدايا براى نعمت دختران شيرينم و نعمت مادر شدن سپاس.
  8. خدايا براى امكانات و رفاهيات زندگى سپاس.
  9. خدايا سپاس كه با مفهوم بخشش به لطف استادم آشنا شدم و در حال حل ريشه مشكلاتم هستم.
  10. خدايا براى نعمت آرامش ذهن و روح هزاران بار سپاس كه از لطف و راهنمايى استادم به آرامش در زندگى ام دست پيدا كردم.

موارد دیگر