۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-49 لیلا صانعی پور

 1. ای خدای مهربان برای نعمت حضورت، مهربانی ات و بخشندگیت از تو سپاسگزارم.
 2. ای خدای مهربان بخاطر اینکه هر لحظه و به هر شکلی می توانم با تو خلوت کنم، راز و نیاز کنم و مطمئن باشم که صدایم را می شنوی از تو سپاسگزارم.
 3. ای خدای مهربان برای فرصت تحصیل در دانشگاه زندگی از تو سپاسگزارم.
 4. ای خدای مهربان برای افتخار حضور در محضر استاد عزیزم جناب آقای دکتر بهادری نژاد از تو سپاسگزارم.
 5. ای خدای مهربان برای حضور سرکار خانم مهندس شیرازی بعنوان راهنما و دوستی مهربان در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 6. ای خدای مهربان برای نعمت بودن در خانواده ای خوب، مهربان، راضی و شکرگزار از تو سپاسگزارم.
 7. ای خدای مهربان برای داشتن دوستانی مهربان و عاشق از تو سپاسگزارم.
 8. ای خدای مهربان برای نعمت عظیم سلامتی از تو سپاسگزارم.
 9. ای خدای مهربان برای تک تک لحظه هایی که حضورت را در وجودم احساس کردم از تو سپاسگزارم.
 10. ای خدای مهربان برای اینکه لیاقت سپاسگزاری از نعماتت را به من عطا نمودی از تو سپاسگزارم.
 11. ای خدای مهربان برای دیدن، بوییدن، لمس کردن و تمام حس هایی که باعث می شوند زیبایی های آفرینشت را ببینم و درک کنم از تو سپاسگزارم.
 12. ای خدای مهربان برای درک جدیدم از زندگی از تو سپاسگزارم.
 13. ای خدای مهربان برای فرصت خدمتگزاری که به من عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 14. ای خدای مهربان برای کسب فضیلت بخشش از تو سپاسگزارم.
 15. ای خدای مهربان برای کسب فضیلت پذیرش از تو سپاسگزارم.
 16. ای خدای مهربان برای کسب فضیلت رضایت از تو سپاسگزارم.
 17. ای خدای مهربان بخاطر عشقی که روز به روز در وجودم بیشتر می شود از تو سپاسگزارم.
 18. ای خدای مهربان برای این همه شادی در وجودم از تو سپاسگزارم.
 19. ای خدای مهربان برای برخورداری از امکانات رفاهی مناسب از تو سپاسگزارم.
 20. ای خدای مهربان برای برخورداری از تحصیلات مناسب از تو سپاسگزارم.
 21. ای خدای مهربان برای رزق و روزی که به من و همه انسان ها عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 22. ای خدای مهربان برای سلامتی که به من و همه انسان ها عطا فرمودی از تو سپاسگزارم.
 23. ای خدای مهربان برای همه چیز از تو سپاسگزارم.
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است
شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار

موارد دیگر