8- پرورش اخلاق مهندسی و پژوهشی

در این فصل برخورداری مهندسان از اخلاق مهندسی و پژوهشگران از اخلاق مربوط به حرفه ی خود را مورد توجه قرار داده و روش های پرورش اخلاق را یادآور شده است.

8-1 ارائه مختصر
8-2 ارائه مفصل
8-3 سخنرانی