۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-71 روشنک مظلوم نژاد

 1. خدای مهربانم، ای بزرگوار از تو سپاسگزارم که به من لطف کردی که همواره به یادت و شکرگزارت باشم.
 2. ای خدای مهربانم برای لحظاتی در زندگی ام که فرصت درک عشق و حضورت را به من می دهی سپاسگزارم، زیباترین لحظه زندگی من درک عشق خودت هست.
 3. خدایم، ای بخشاینده بزرگ از اینکه مرا لایق دانستی تا در محضر استاد معنوی ام آقای دکتر مهدی بهادری نژاد شاگردی کنم و رشد کنم سپاسگزارم.
 4. خدایا شکرت برای همراهی های مادرانه و همیشگی الهه عشق زندگی من خانم مهندس الهام شیرازی.
 5. خدای عزیزم بخاطر سلامتی خودم، مادرم، برادرانم و خانواده هایشان سپاسگزارم.
 6. خدای من ای آفریننده زیبایی ها بخاطر دوستان خوبی که دارم و حس فوق العاده ای که کنارشان دارم سپاسگزارم.
 7. خدایا بخاطر آنکه کمکم کردی تا مصائب و مشکلات زندگی ام را درسی از دانشگاه زندگی ببینم بسیار سپاسگزارم.
 8. ای خدای مهربان از اینکه به من لطف کردی که از خوشبختی و موفقیت و شادی دیگران شاد شوم و لذت ببرم بسیار سپاسگزارم.
 9. ای خدای مهربان و آفریننده عشق بخاطر عشقی که در دلم نهادی تا بتوانم به دیگران عشق و محبت بورزم بسیار سپاسگزارم.
 10. خدایا از تو سپاسگزارم که به من آگاهی داده ای تا به خودم و اعمالم نگاه کنم و بتوانم رذایل اخلاقی را از خود بزدایم و فضایل اخلاقی را در خود پرورش دهم.
 11. خدایا از تو سپاسگزارم که خودم و تک تک اعضای خانواده ام با آرامش، آسایش، شادی، خوشبختی و عشق در کنار هم زندگی می کنیم.
 12. خدایا از تو سپاسگزارم که شرایط مالی و کاری فوق العاده خوبی دارم.
 13. خدایا شکرت که فرصت تحصیل در دانشگاه زندگی را به من و خانواده ام داده ای الهی هزاران بار شکرت.

موارد دیگر