۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-7 مهدی بهادری نژاد

 1. خدایا به خاطر برخورداری از لطف تو در سپاسگزاری همیشگی از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر برخورداری از لطف تو در عشق ورزیدن به خاندان نبوت از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر برخورداری از سلامتی در سطحی عالی و در طول عمرم از تو متشکرم،
 4. خدایا برای عشق به آموختن و یاد گرفتن از تو متشکرم،
 5. خدایا به خاطر حضور استادانی نظیر مادرم، دکتر مصطفی چمران، مهندس مهدی بازرگان، حاج کمال مشکسار و ساتیا سای بابا در زندگیم که در شخصیت امروزی من نقش مهمی ایفا نموده اند از تو متشکرم،
 6. خدایا به خاطر داشتن همسر و فرزندانی خوب از تو متشکرم،
 7. خدایا برای دوست داشتن دانشجویانم و افرادی که در زندگیم بوده اند از تو متشکرم،
 8. خدایا برای برخورداری از دوستانی بامحبت که در زندگیم داشته ام، به ویژه دوستانی که در حال حاضر دارم از تو متشکرم،
 9. خدایا به خاطر برخورداری از شغلی عالی و موقعیت اجتماعی بسیار خوب از تو متشکرم،
 10. خدایا برای داشتن فرصت در انجام پژوهش هایی که برای اولین بار در ایران انجام دادم از تو متشکرم،
 11. خدایا برای برخورداری از رفاه و ثروت مادی در سطح عالی از تو متشکرم،
 12. خدایا از اینکه همه چیز در زندگی من خوب است از تو متشکرم.

امیدوارم به لطف خداوند و با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه باعشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابید.

موارد دیگر