۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-40 ناهید شریفیان

 1. خدایا به خاطر وجود پر برکت استادم جناب دکتر مهدی بهادری نژاد در مسیر زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا به خاطر وجود خانم مهندس الهام شیرازی در مسیر زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا به خاطر انتخاب پدر و مادرم از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا به خاطر وجود همسری شاکر و فرزندانی صالح (عروس و دامادهایم)، از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا به خاطر خواهران و برادرانم و خانواده هایشان که همیشه محبت و لطف دارند سپاسگزارم.
 6. خدایا به خاطر خانه ای امن و آرامش در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا به خاطر داشتن نوه هایی سالم و شاد از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا برای رزق و روزی که به من عطا فرموده ای از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا برای سلامتی که در طول عمر به من عطا فرموده ای از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا به خاطر معلمانی که در دانشگاه زندگی سر راهم قرار گرفته اند از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا برای توفیق خدمت بی ریا و عشق ورزی به عزیزانم و کسانی که سر راهم قرار می دهی از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا از اینکه همیشه در همه حال دستم را گرفته ای از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا برای آشنایی با دوستان شادیجو و استفاده از تجربه هایشان سپاسگزارم.
 14. خدایا برای تمام مهارت هایی که به من عطا فرموده‌‌ ای از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا از تو سپاسگزارم که به من لطف فرموده و توانایی داده ای تا همه انسان ها را دوست بدارم.

موارد دیگر