2- پژوهش در پرورش ارزش های انسانی

برای انجام پژوهش در پرورش ارزش های انسانی ۱۰ گروه در بازه های سنی مختلف انتخاب شدند. بازه های سنی و نام سرگروه و گزارش آن ها به ترتیب زیر می باشند:

گروه سنی 1 تا 6 سالسرگروه: مرضیه محمودیه
گروه سنی 7 تا 12 سالسرگروه: محبوبه پورصفا
گروه سنی 13 تا 18 سالسرگروه: مریم حاجیان
گروه سنی 19 تا 28 سالسرگروه: پریسا محمودیه
گروه سنی 29 تا 38 سالسرگروه: آزیتا شیرازی
گروه سنی 39 تا 48 سالسرگروه: غزال نیک انجام
گروه سنی 49 تا 58 سالسرگروه: لیلا صانعی پور
گروه سنی 59 تا 68 سالسرگروه: مجتبی حاجیان
گروه سنی 69 تا 78 سالسرگروه: فرزانه پازوکی
گروه سنی 79 سال به بالاسرگروه: سمیه داداش زاده