۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-72 کیمیا ملکی

 1. خدایا از لطف تو برای اینکه آقای دکتر بهادری نژاد را بعنوان استاد و راهنما در مسیر زندگی من قراردادی بسیار سپاسگزارم.
 2. خدایا از تو برای آشنایی با الهام جون و کلام دلگرم کننده ای که همیشه کمک و راهنمای من در زندگی ام است بسیار سپاسگزارم.
 3. خدایا از تو برای سلامتی که به من و تک تک عزیزانم لطف کرده ای و عطا نمودی بسیار سپاسگزارم.
 4. خدایا از تو برای حضور و داشتن پدر و مادر عزیزم بسیار سپاسگزارم.
 5. خدایا از تو برای حضور و داشتن خواهر و برادر و کسری عزیزم بسیار سپاسگزارم.
 6. خدایا از تو برای حضور همسر عزیزم کنارم بسیار سپاسگزارم.
 7. خدایا از تو برای شغل مرتبط با رشته ی تحصیلی ام که لطف کردی و به من عطا نمودی بسیار سپاسگزارم.
 8. خدایا از تو برای حذف افرادی که مناسب من و مسیر زندگی ام نبودند بسیار سپاسگزارم.
 9. خدایا از تو برای درآمد و رفاهی که برای زندگیمان قراردادی بسیار سپاسگزارم.
 10. خدایا از تو برای استعدادی که در طراحی کردن به من عطا نمودی و کمک به کسب درآمد در زندگی ام می کند بسیار سپاسگزارم.
 11. خدایا از تو برای داشتن همکارانی همراه و دوست در محیط کارم بسیار سپاسگزارم.
 12. خدایا از تو برای تمامی موقعیت هایی که باعث پیشرفت من در مسیر زندگی ام شدند و لطف کردی به من عطا نمودی بسیار سپاسگزارم.

موارد دیگر