۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-41 نسترن شریفیان

 1. خدایا بخاطر عشق و محبتی که نسبت به عزیزان و بزرگانت در قلبم قرار داده ای از تو متشکرم.
 2. خدایا بخاطر حضور استاد بزرگواری چون دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی ام از تو متشکرم.
 3. خدایا بخاطر حضور مهندس الهام شیرازی بعنوان موثرترین شخص، درتغییر و پیشرفت معنوی زندگی ام از تو متشکرم.
 4. خدایا بخاطر همسر مهربان، همراه و هم عقیده ای که به من داده ای از تو متشکرم.
 5. خدایا بخاطر سلامتی خودم، همسرم، خانواده هایمان و تمام عزیزانمان از تو متشکرم.
 6. خدایا بخاطر رفاه، آسایش و آرامش عالی که من لطف نمودی از تو متشکرم.
 7. خدایا بخاطر فرصت های خدمتگزاری و توفیق توانایی انجام آن ها از تو متشکرم.
 8. خدایا بخاطر دوستان خوب و بامحبتی که در کنارم هستند از تو متشکرم.
 9. خدایا بخاطر برخورداری از موقعیت اجتماعی بسیار خوب از تومتشکرم.
 10. خدایا بخاطر توانایی عشق ورزیدن و محبت کردن به دیگران از تو متشکرم.
 11. خدایا بخاطر فرصت شناخت و تقویت ارزش های انسانی که به من داده ای از تو متشکرم.
 12. خدایا بخاطر توانایی که به من داده ای تا خانه خود را به بهشت تبدیل کنم از تو متشکرم.
 13. خدایا بخاطر سرپناهی که به من عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 14. خدایا بخاطر برخورداری از رزق و روزی فراوان از تو متشکرم.
 15. خدایا از اینکه مرا تاکنون در راه مستقیم و هدایت شده نگه داشته ای از تو متشکرم.
امیدوارم تمام مردم دنیا همیشه سلامت و شاد باشند.

موارد دیگر