۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-48 فاطمه صالحی

  1. پروردگار مهربانم سپاس فراوان برای داشتنت سپاس فراوان برای بخشندگی و مهربانیت.
  2. پروردگار خوبم سپاس فراوان برای نعمت های بی دریغ و بی شمارت.
  3. سپاس فراوان برای نعمت هایی که شاید هیچ وقت وجودشان را درک و حس نکردم.
  4. پروردگار خوبم سپاس فراوان برای نعمت داشتن عزیزانی همچون پدر و مادر و خانواده خوب و فرزندان سالم و داشتن عزیزانی ک وجودشان نعمت است که باعث شدند راه کمال و انسانیت و رسیدن به معبود را پیدا کنم مانند استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر و دوستانی مثل الهام جان و پری جان و دوستانی که از طریق ایشان سعادت آشنایی شان را داشتم.
  5. پروردگار مهربانم سپاسگزارم بابت سلامتی جسمی و روحی خودم و عزیزانم.
  6. پروردگار مهربانم سپاسگزارم بابت همه فرصت هایی که به من دادی که اشتباهات گذشته را جبران کنم.
  7. پروردگار مهربانم سپاس فراوان که آرزوهایم را دست یافتنی کردی.
  8. پروردگار مهربانم جز خودت به کسی نیازمند و واگذارم نکن.

موارد دیگر