۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-68 میثم محمودی

  1. خدایا بخاطر وجود استادم از تو سپاسگزارم.
  2. خدایا بخاطر زندگی جدید و دوباره ام از تو سپاسگزارم.
  3. خدایا بخاطر داشتن زندگی آرام از تو سپاسگزارم.
  4. خدایا بخاطر داشتن سلامتی و جسم بی نظیرم از تو سپاسگزارم.
  5. خدایا بخاطر روزی و نعمت فراوان و شغل بی نظیرم از تو سپاسگزارم.
  6. خدایا بخاطر داشتن خانواده خوبم از تو سپاسگزارم.
  7. خدایا بخاطر داشتن دوستان خوبم از تو سپاسگزارم.
  8. خدایا بخاطر عشقی که در من نهادی از تو سپاسگزارم.
  9. خدایا بخاطر آگاهی که هر روز به من می دهی از تو سپاسگزارم.
  10. خدایا بخاطر حس کردن لمس کردن و دیدنت از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر