۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-73 حمید مهراب خانی

 1. خدایا برای وجود استاد مهدی بهادری نژاد و الهام خانم در زندگی ام از تو بینهایت متشکرم.
 2. خدایا برای اینکه من را با خوبانت همنشین کردی از تو متشکرم.
 3. خدایا برای داشتن وجودی شاکر و سپاسگزار ازتو متشکرم.
 4. خدایا برای آگاهی روز افزونم از تو متشکرم.
 5. خدایا برای سلامتی که به من و به سایر انسان ها عطا فرموده ای از تو متشکرم.
 6. خدایا برای رشد و پیشرفت معنوی ام از تو متشکرم.
 7. خدایا برای این که مرا به این مرتبه ارتقاء دادی از تو متشکرم.
 8. خدایا برای دوست داشتن خاندان نبوت از تو متشکرم.
 9. خدایا برای رزق و روزی فراوان در زندگی ام از تو متشکرم.
 10. خدایا از این که از شغل و جایگاه شغلی خوبی برخوردار هستم از تو متشکرم.
 11. خدایا از این که به من توانایی خدمت کردن دادی از تو متشکرم.
 12. خدایا برای داشتن همسر و فرزند خوبم از تو متشکرم.
 13. خدایا برای این که من را با فضایل و رذایل آشنا کردی از تو متشکرم.
 14. خدایا برای این مقدار عشقی که در وجودم نهاده ای از تو متشکرم.
 15. خدایا از این که ارزش های انسانی را در من پرورش دادی از تو متشکرم.
 16. خدایا برای داشتن خانواده خوب و مهربان و صمیمی از تو متشکرم.
 17. خدایا برای وجود آب، برق، گاز، غذا، درختان و سایر منابع از تو متشکرم.
 18. خدایا برای همه داده هایت و نداده هایت از تو متشکرم.
 19. خدایا برای اینکه مرا به حال خودم رها نکردی ازتو متشکرم.
 20. خدایا برای اینکه مرا عزیز و دوست داشتنی قرار دادی از تو متشکرم.
 21. خدایا برای آرامش و امنیتی که در زندگی ام دارم از تو متشکرم.
 22. خدایا از این که درک کتاب دانشگاه زندگی را به من دادی از تو متشکرم.
 23. خدایا از این که می توانم به موضوعات زندگی ام به عنوان دروس دانشگاه زندگی نگاه کنم از تو متشکرم.
 24. خدایا برای این که به من به این اندازه پذیرش دیگران را دادی از تو متشکرم.
 25. خدایا از این که دوستان و همکاران خوبی دارم از تو متشکرم.
 26. خدایا از این که می توانم در اکثر امورات زندگی ام به تو توکل کنم از تو متشکرم.
 27. خدایا برای این اندازه ایمان و تقوایی که به من دادی از تو متشکرم.
 28. خدایا برای تحصیل در این دانشگاه زندگی خیلی خوب از تو متشکرم.
 29. خدایا از این که به من فرصت مسافرت رفتن و همت ورزش کردن را دادی از تو متشکرم.
 30. خدایا از اینکه فرصت و شرایط حضور در جلسات استاد را به من دادی از تو متشکرم.

موارد دیگر