۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-45 آزیتا شیرازی

  1. خداوندا از اینکه اجازه دادی چشم به این جهان بگشایم و طبیعت زیبا را ببینم سپاسگزارم.
  2. خداوندا از اینکه اجازه فرمودی درکنار بزرگانی چون حاج کمال مشکسار و جناب آقای دکتر بهادری نژاد و الهام عزیزم قرار بگیرم و رشد کنم سپاسگزارم.
  3. خداوندا از اینکه مرا به خودم وانگذاشتی سپاسگزارم.
  4. خداوندا از اینکه به من نشان دادی چقدر برایت ارزشمندم سپاسگزارم.
  5. خداوندا از اینکه نعمت سلامتی را به من و خانواده ام عطا فرموده ای و رزق و روزی را هر روز بیشتر نموده ای سپاسگزارم.
  6. خداوندا از اینکه همسری مهربان و خوش اخلاق و فرزندانی سالم و صالح و پرعشق و بلندهمت به من بخشیده ای سپاسگزارم.
  7. خداوندا از اینکه راه رشد را برایم هموار نموده ای سپاسگزارم.
  8. خداوندا از اینکه هر روز درس تازه ای می دهی تا بتوانم بهتر عشق بی توقع بورزم و خدمت بی ریاتری انجام دهم سپاسگزارم.
  9. خداوندا از اینکه درطول سال های عمرم ستاروالعیوب بودی و از اشتباهات من چشم پوشی نموده ای سپاسگزارم.
  10. خداوندا نعماتت از شمار بیرون است و زبان من قاصر از گفتن یک یک آن ها، از اینکه اجازه می دهی شکرگزار نعماتت باشم سپاسگزارم.
خدایا برای همه چیز از تو متشکرم
خدایاشکرت خدایاشکرت خدایاشکرت

موارد دیگر