۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-43 شهرام شمالی

 1. خدايا بخاطر حضور جناب آقاي دكتر بهادري نژاد بعنوان استادي كامل و پرهيزگار در زندگي خودم و خانواده ام از تو سپاسگزارم.
 2. خدا بخاطر آشنايی با سركار خانم مهندس شيرازي و بهره مندي از كمك هاي ايشان ازتو سپاسگزارم.
 3. خدايا از اينكه به من توانايي فهم و درك فرمايشات استاد عزيزم را دادي و من را هم راستا با جهت و اهداف معنوي و اخلاقي ايشان قرار داري تو راشاكرم.
 4. بارالهي از اينكه توانايي عشق ورزي بي توقع بسيار بالا همراه با خدمت بي ريا به من عطا فرموده تو را شاكر و سپاسگزارم.
 5. دايا بخاطر داشتن همسري مهربان و فداكار و فرزنداني باهوش و فهيم و سالم تو را هزاران بار سپاسگزارم.
 6. خدايا بخاطر برخورداري از رفاه اجتماعي و ثروت وافي و كافي در زندگيم از تو متشكرم.
 7. خدا از اينكه نوع شغل و ارتزاقم را هم راستا با خدمت به انسان ها قرار داري از تو متشكرم.
 8. پروردگارا از اينكه بارها به اين بنده حقيرت لياقت عطا فرمودي كه در كارهاي بزرگ در جهت خدمت به بندگانت حضور داشته باشم از تو سپاسگزارم.
 9. خدايا از اينكه توانايي مهر ورزي و مهرباني كردن را در من هم راستا و منطبق با علايق و لذايذ دنيوي قراردادي تو را سپاسگزاري مي كنم و متشكرم.
 10. خدايا خوشحالي از خوشحالي و شادي ديگران و سپاسگزاري از نعماتي كه به ديگران عطا فرمودي در من نهادينه شده، از تو متشكرم.
 11. خدايا حضور همسرم در زندگي من سبب گرديد با انسان هاي بسيار ارزنده و فوق العاده آشنا شوم و در مسير عرفان طي مسير نمايم، از تو بخاطر بيتا همسرم سپاسگزارم.
 12. خدايا از شرايط فعلي ام كمال رضايت و خرسندي را دارم و بخاطر اينكه همه اش عالي هست از تو متشكرم.

موارد دیگر