۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-67 زهرا محمدرضایی

 1. دایا به خاطر اینکه با حضور استاد مهدی بهادری نژاد مسیر هدایت و عروج معنوی را برایم هموارتر کردی از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 2. خدایا به خاطر اینکه با حضور استاد مهدی بهادری نژاد و الهام خانم عزیزم عشق ورزیدن و دوست داشتن همه انسان ها را به من آموختی از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 3. خدایا به خاطر برخورداری از خانواده معنوی و خواهران عزیزم مثل: ریحان خانم، لیلاخانم، پریسای نازنینم و... از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 4. خدایا به خاطر اینکه راضی به رضای تو شدم از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 5. خدایا به خاطر سلامتی جسم و روحم از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 6. خدایا به خاطر سلامتی همسر و فرزندانم از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 7. خدایا به خاطر شغلم و توفیق خدمت از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 8. خدایا به خاطر عشق الهی که درونم جاریست از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 9. خدایا به خاطر اینکه لطف کردی و توفیق بخشش خودم و دیگران را به من عطا کردی از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 10. خدایا به خاطر اینکه تنها پناه و تکیه گاهم تویی از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 11. خدایا به خاطر تمام حمایت هایت و برآورده کردن تمام نیازهایمان از تو ممنونم. خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکرت
 12. خدایا برای همه چیز از تو ممنونم خدایا شکر خدایاشکر خدایاشکر

موارد دیگر