۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-20 علی حقیقت

 1. خدایا به خاطر وجود آقای دکتر بهادری نژاد و آشنایی با ایشان از تو متشکرم،
 2. خدایا به خاطر وجود خانم مهندس شیرازی و آشنایی با ایشان از تو متشکرم،
 3. خدایا به خاطر نعمت سلامتی که به من عطا فرمودی از تو متشکرم،
 4. خدایا به خاطر وجود همسر خوبم زینب شکیبا از تو متشکرم،
 5. خدایا به خاطر خانواده خوبم از تو متشکرم،
 6. خدایا به خاطر اینکه در ایران به دنیا آمدم از تو متشکرم،
 7. خدایا به خاطر خانواده خوب همسرم از تو متشکرم،
 8. خدایا به خاطر دوستان خوبی که دارم از تو متشکرم،
 9. خدایا به خاطر شغل خوبی که دارم از تو متشکرم،
 10. خدایا به خاطر ذهن خلاق و قوه تخیل خوبی که به من عطا نمودی از تو متشکرم،
 11. خدایا به خاطر آسایشی که به من عطا کردی از تو متشکرم،
 12. خدایا به خاطر آگاهی که از طریق استادم به من عطا کردی از تو متشکرم،
 13. خدایا به خاطر آرامشی که به من عطا کردی از تو متشکرم،
 14. خدایا به خاطر ایمانم به تو و نظام آفرینشت از تو متشکرم،

موارد دیگر