4- آشنایی مختصر با ۳ نفر

افراد نامبرده در این فصل برای تاسیس بنیاد یا انجمن پرورش ارزش های انسانی و تدوین این سایت و برگزاری جلسات پرورش ارزش های انسانی فعالیت داشته و از همکاری مهندسین: محمد رضا روشنی، مهرداد سلطانیانی، سجاد محمدرضا خانی (ضمن تشکراز آنان) بهره مند شده اند (اسامی به ترتیب الفبا آورده شده است).

4-1 دکتر مهدی بهادری نژاد
4-2 دکتر ابوالفضل حقیقت
4-3 مهندس الهام شیرازی