۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-23 مژگان خاکسار

 1. خدایا به خاطر حضور زیبای خودت در زندگی ام از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا به خاطر برخورداری از نعمت سپاسگزاری از نعمات از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر داشتن پدر و مادری مهربان و دلسوز از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا به خاطر برخورداری از سلامتی کامل از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا به خاطر وجود دختر عزیز و همسر مهربانم از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا به خاطر وجود استاد بسیار عزیزم، جناب آقای دکتر بهادری نژاد از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا به خاطر وجود الهام خانم شیرازی عزیز و همه عزیزان شادیجو که در کسب فضیلت های انسانی با راهنمایی آقای دکتر، کمکم می کنند از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا به خاطر خانه و امکانات رفاهی مناسب که در اختیارم قرار داده ای از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا به خاطر اعتقادات و باورهایم، دین و مذهبم از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا به خاطر وجود عشق و محبت از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا به خاطر علاقه مندی به دانستن و یادگرفتن از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا به خاطر فرصت هایی که در اختیارم قرار دادی، از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا به خاطر ستارالعیوب بودنت، مهربان بودن و لطف بیکرانت به من و سایر انسان ها از تو سپاسگزارم.
 14. خدایا به خاطر تمام آنچه فراگرفته ام، به خاطر تمام آنچه باید بیاموزم برای اشک ها، لبخندها، تمام اساتید و معلم های دانشگاه زندگی و به خاطر نظام هوشمند و پر از لطف آفرینشت از تو سپاسگزارم.
 15. امیدوارم به لطف خدا، با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد بتوانیم به آگاهی معنوی دست یافته و از شادی عمیق و بلند مدت بهره مند گردیم.

موارد دیگر