۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-51 فرشته علی بخشی

 1. اینکه در خیلی از لحظه ها حضور خدا را خیلی ساده و زیبا در زندگیم حس میکنم.
 2. داشتن همسر و دوستی سالم، صادق و همراه که همیشه مشوق من در کارهایم بوده.
 3. داشتن فرزندی سالم و صالح.
 4. داشتن تنی سالم: دستان، پاها، قلبم و...
 5. داشتن خانواده ای ( مادر، خواهران و برادرم ) سالم و شریف که یکدیگر را به خوبی درک کرده و همواره دلسوز یکدیگریم.
 6. داشتن قدرت تفکر و اندیشه.
 7. داشتن اساتید و راهنمایانی بزرگوار چون جناب دکتر بهادری نژاد و خانم مهندس شیرازی که در نگرشم به زندگی بسیار تاثیرگذار بوده اند.
 8. داشتن دوستانی خوب و آگاه که هم نشینی و هم صحبتی با آن ها موجب رشد معنوی می شود.
 9. داشتن خانه و سرپناه شخصی.
 10. داشتن لوازم زندگی در حد نیاز.
 11. داشتن توان مالی برای گذران زندگی.
 12. داشتن توان و پذیرش در انجام کارهای خیر.
 13. اینکه می توانم دیگران را دوست داشته باشم.
 14. اینکه می توانم به طبیعت و موجودات دیگر عشق بورزم و هیچگاه موجب آزار آن ها نشوم.

موارد دیگر