۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-13 سحر تجلی

  1. يکی از بزرگ ترين موهبت های زندگی من سلامتی است و بخاطر آن خداوند را شاکر هستم.
  2. از اينکه فرزندی سالم و صالح دارم خداوند را سپاسگزارم.
  3. از اينکه توانايی و موقعيت يادگيری و تجربه مسائل جديد را دارم از خداوند سپاسگزارم.
  4. خداوند را سپاس می گويم بخاطر تمام انسان هايی که در طول زندگی با آن ها آشنا شدم و تجربياتی که از آن ها آموختم.
  5. خدا را سپاس می گويم بخاطر داشتن همسری مهربان و فهميده، که با تمام وجودش تلاش کرده تا همراه من باشد.
  6. خدا را سپاس می گویم بخاطر دوستان خوبی که دارم.
  7. خداوند را سپاس می گویم بخاطر انسان های بزرگی که سر راه زندگی من قرار داد تا بتوانم رشد کنم و تجربيات خوب کسب کنم و ديد من را به زندگی تغيير دهند.
  8. خدا را سپاس می گویم که پدر و مادر و خانواده همسر بسيار مهربانی دارم و مرا حمايت کردند تا آزادانه تصميم بگيرم و تجربه کنم و به واسطه آن ها راه درست انديشيدن را آموخته ام.
  9. خدا را شکر مي کنم که راه درست زندگی کردن را به من آموخته بواسطه کشوری که به دنيا آمدم، زبانی که آموختم، و مذهبی که از کودکی در وجود من ريشه دوانده است.
  10. خدا را شکر مي کنم که من يک زن هستم، خدا را شکر مي کنم که يک مادر و همسر هستم و بالاتر از همه خداوند را شاکرم که يک مسلمانم.

موارد دیگر