12- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

در این فصل مطالب و تمرین های داده شده به شرکت کننده گان در جلسات (از دی ماه ۱۳۹۱ تا اسفند ماه ۱۴۰۱) آورده شده اند.

۱۲-۱. خداوند مرا بسیار دوست دارد
۱۲-۲. تعهدنامه صرف زمان
۱۲-۳. عزم من در سال جدید
۱۲-۴. جدولی برای ثبت نام خانم هایی که تمایل به ساختن بهشت برای خانواده خود دارند
۱۲-۵. برنامه زمان بندی هفتگی اجرای فعالتیهای روزانه
۱۲-۶. برنامه سال ۱۴۰۵
۱۲-۷. برنامه سال ۱۴۰۱
12-8. مدل اولیه تمرین افزایش شادی و پیشرفت معنوی
۱۲-۹. تمرین آینه
۱۲-۱۰. ویژگیهای یک مسلمان واقعی از نگاه خانم مهندس الهام شیرازی
۱۲-۱۱. جدول ارزیابی معیارهای مسلمان بودن
۱۲-۱۲. تدوین یک منشور اخلاقی برای خود
۱۲-۱۳. جدول فضائل اخلاقی
۱۲-۱۴. اهداف زندگی در بازه های ۵ ساله تا سن ۸۵ سالگی
۱۲-۱۵. رشد و توسعه ارزشهای انسانی
۱۲-۱۶. جمع نمرات ارزیابی رذائل گروهی
۱۲-۱۷. پاسخ به سوالات مطرح شده
۱۲-۱۸. خود ارزیابی در مراعات ارزشهای انسانی در فعالیتهای شبانه_روز(بصورت هفتگی)
۱۲-۱۹. دو نفر از شادترین افرادی که در زندگی خود می شناسیم از نگاه خانم مهندس الهام شیرازی
۱۲-۲۰. جدول ارزیابی برخورداری از فضایل اخلاقی