۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-39 شهلا شریفیان

 1. خدایا به خاطر اینکه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بهادری نژاد را در سر راه من قراردادی از تو متشکرم.
 2. خدایا به خاطر حضور سرکار خانم مهندس شیرازی در زندگی من از تو متشکرم.
 3. خدایا به خاطر روحیه گذشت و بخشش که در من تقویت نمودی از تو متشکرم.
 4. خدایا به خاطر وجود همسرم که همیشه همراهم هست از تو متشکرم.
 5. خدایا به خاطر نعمت وجود خواهرانم ناهید و نسترن شریفیان از تو متشکرم.
 6. خدایا به خاطر تک تک برادرانم که انسان های خیرخواهی هستند از تو متشکرم.
 7. خدایا به خاطر فرزندان سالم و خوبی که دارم از تو متشکرم.
 8. خدایا به خاطر خانواده همسرم که همیشه مهربان و دلسوزانه کنارم هستند از تو متشکرم.
 9. خدایا از اینکه دل عزیزانم را شاد می کنی از تو متشکرم.
 10. خدایا از اینکه در سلامت کامل هستم از تو متشکرم.
 11. خدایا به خاطر اینکه فرصت مادر بودن را به من دادی از تو متشکرم.
 12. خدایا از اینکه به لطف تو از نظر مالی بی نیازم از تو متشکرم.
 13. خدایا از اینکه دوستان خوبی همیشه در مسیر زندگی ام قرار دادی از تو متشکرم.
 14. خدایا از اینکه همیشه در کنارم هستی از تو متشکرم.
 15. خدایا از اینکه در امنیت زندگی می کنم از تو متشکرم.
 16. خدایا از اینکه پدر و مادری مهربان و با تقوی به من عطا نمودی از تو متشکرم.

موارد دیگر