7- راه محبت

دیوان شعری از دکتر ابوالفضل (فاضل الدین) طرقی حقیقت

در این فصل مجموعه اشعار سروده شده توسط دکتر ابوالفضل (فاضل الدین) طرقی حقیقت تا اسفند ماه ۱۴۰۱ آورده شده اند.