۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-78 بهاره ولدخانی

 1. خدایا برای آمدن و حضور پرمهر دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 2. خدایا برای رسیدن به نقطه داشتن استاد معنوی و نقشه راه در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 3. خدایا برای داشتن الهام و برق چشمانش (سرکارخانم مهندس الهام شیرازی)، از تو سپاسگزارم.
 4. خدایا برای داشتن بهترین انسان هایی که در هر کار و تصمیمی به آن ها رجوع میکنم و همیشه پذیرای من هستند، از تو سپاسگزارم.
 5. خدایا برای تابش لطیف نور در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 6. خدایا برای جریان برکت در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 7. خدایا برای اینکه مرا فردی مستقل و توانمند آفریدی، از تو سپاسگزارم.
 8. خدایا برای اینکه در درست ترین نقطه از زندگی ام ایستاده ام، از تو سپاسگزارم.
 9. خدایا برای اینکه تمام ورودی های من به نظام آفرینش صحیح است از تو سپاسگزارم.
 10. خدایا برای حافظه قوی ای که به من عطا نموده ای، از تو سپاسگزارم.
 11. خدایا برای تمام آنچه در سال 1400 از من گرفتی، از تو سپاسگزارم.
 12. خدایا برای تمام آنچه در سال 1400 به من عطا نمودی، از تو سپاسگزارم.
 13. خدایا برای داشتن عزت نفس در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 14. خدایا برای کوهنوردی و نگاه به اوج عظمتت در کوه و آسمان و خورشید، از تو سپاسگزارم.
 15. خدایا برای داشتن بهراد و شهراد (خواهرزاده هایم)، از تو سپاسگزارم.
 16. خدایا برای اینکه می توانم درخانواده ام فردی موثر باشم، از تو سپاسگزارم.
 17. خدایا برای اینکه آموختن و یادگیری را همیشه دوست دارم، از تو سپاسگزارم.
 18. خدایا برای پشتکار و اراده ای که در وجودم قرار دادی، از تو سپاسگزارم.
 19. خدایا برای نشان دادن ریشه دردهایم، از تو سپاسگزارم.
 20. خدایا برای وجود گل محبت و مهربانی در درونم، از تو سپاسگزارم.
 21. خدایا برای چشم هایم که عاشقانه طبیعت و مناظر سرسبز را مشاهده می کند و به تو می رسد، از تو سپاسگزارم.
 22. خدایا برای نعمت خدمت به دانشجویانم، از تو سپاسگزارم.
 23. خدایا برای دعاهای خیر دانشجویانم که در عمق قلبم نفوذ می کند، از تو سپاسگزارم.
 24. خدایا برای پذیرش اشتباهاتم به راحتی در زندگی، از تو سپاسگزارم.
 25. خدایا برای نعمت شکرگزاری در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 26. خدایا برای داشتن آرامش و شادی در زندگی ام، از تو سپاسگزارم.
 27. خدایا برای آشتی با درونم و عشق ورزیدن به خودم، از تو سپاسگزارم.
 28. خدایا برای نشانه هایی که در زندگی ام می فرستی تا درسی را فراگیرم، از تو سپاسگزارم.
 29. خدایا برای داشتن خوابی راحت و بی دغدغه، از تو سپاسگزارم.
در نهایت بارخدایا برای تمامی شک ها و تردید هایم که در نهایت مرا به تو نزدیک تر کرده است هزاران بار از تو سپاسگزارم.

موارد دیگر