۱۵- موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

15-59 فاطمه قطب الدینی

  1. خداوندا بابت داشتن نعمت خانواده خوب، فهمیده، شاد و ثروتمندم از تو متشکرم.
  2. خداوندا بابت اینکه به من این آگاهی و توانایی را دادی که بتوانم در حد توانم به دیگران خدمت کنم از تو متشکرم.
  3. خداوندا بابت اینکه من در زندگی خود هدف دارم و به من توان تلاش در راه رسیدن به آن را دادی از تو متشکرم.
  4. خداوندا بابت اینکه به من فرصت خدمت به حیوانات دادی و من می‌توانم با آگاهی از آن ها مراقبت کنم از تو متشکرم.
  5. خداوندا بابت سرپناه خوب و محل زندگی با آرامش و رفاهی که به من دادی از تو متشکرم.
  6. خداوندا بابت اینکه من دوستانی در زندگی ام دارم و از بودن کنار آن ها لذت می برم از تو متشکرم.
  7. خداوندا بابت نعمت سلامتی که به من و خانواده ام دادی از تو متشکرم.
  8. خداوندا بابت اینکه به من آگاهی لازم را نسبت به مشکلات و موانع زندگیم و راه عبور از آن را به من دادی از تو متشکرم.
  9. خداوندا بابت اینکه من را زیبا آفریدی از تو متشکرم.
  10. خداوندا بابت وجود استاد بهادری نژاد از تو متشکرم.

موارد دیگر