تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-6 سحر پیداوسی

چکیده

بسیاری از ما انسان ها ویژگی هایی داریم که نه تنها از آن ها خرسند و راضی نیستیم، چه بسا از آن ها گریزان هم هستیم. پیدا کردن این موارد کار دشواری نیست. چند فرصت از دست داده، در لیست حسرت های ما به چشم می خورند؟ دانشگاه زندگی مثل یک قطب نمای قوی من را در نقشه منحصر بفرد زندگی خودم راه نما بوده و موهبت برخورداری از روزهایی شاد و آرام را به من اعطا کرده است.

شرح مطالب

در زندگی همه انسان ها مواردی هست که بخاطر آن ها پشیمان هستند. به بیان دیگر بسیاری از ما انسان ها ویژگی هایی داریم که نه تنها از آن ها خرسند و راضی نیستیم، چه بسا از آن ها گریزان هم هستیم. پیدا کردن این موارد کار دشواری نیست. چند فرصت از دست داده، در لیست حسرت های ما به چشم می خورند؟

من هم از این دست احساسات ناخوشایند داشته ام. اولین تجربیات من به زمان کودکیم بازمی گردد که بخاطر خشمگین شدن امتیازاتی را از طرف والدینم از دست می دادم. اما کنترل این خشم در حیطه قدرت و اراده من نبود. سال ها گذشت و من در دانشگاه زندگی راهکار این خشم را پیدا کردم.

بخشیدن مرا از بند این رذیلت بیرون کشید. با بخشش عوامل این خشم، قادر به دیدن ریشه های آن شدم. تایید طلبی محرک پرقدرتی در زندگی من بود. با اینکه اثرات این خصیصه در ظاهر، بد به نظر نمی رسید ولی منجر به احساسات منفی زیادی می شد. به عنوان مثال من زمان، انرژی و سرمایه زیادی صرف کمک به دیگران می کردم اما این کمک اگر تایید بیرونی به دنبال نداشت، باعث رضایت و خرسندی من نمی شد. تعیین اهدافم بر اساس میزان پذیرش آن در محیط اطرافم بود. شاید به موفقیت های بزرگی دست پیدا کردم، اما این موفقیت ها برای من آرامش به همراه نداشت، بعضا حتی باعث فشار زیادی هم می شد. من به عنوان یک فرد اجتماعی تلقی می شدم و دوستان بسیاری داشتم. اما لزوما این معاشران، افرادی نبودند که باعث تمدد خاطر و لذت عمیق در گذران وقت با ایشان باشند.

مهمترین قدم من شناخت خودم بود. اینکه هدف من در زندگی چیست؟ هدف من رسیدن به شادی و خلق آن برای سایر موجودات می باشد و حال اینکه راه رسیدن به این هدف چیست؟ هر آنچه و هر آنکس که من را در رسیدن به این هدف یاری می کند.

غرور، موفقیت های زمینی، سرگرمی های بی نتیجه و خلاصه هر آنچه گذراست، محبوب من نیست. توکل و ارتباط با استاد معنوی بزرگترین هدیه دانشگاه زندگی به من بوده است. چرا که مثل یک قطب نمای قوی من را در نقشه منحصر بفرد زندگی خودم راه نما بوده و موهبت برخورداری از روزهایی شاد و آرام را به من اعطا کرده است.