۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-41 بهاره ولدخانی

چکیده

خدای عزوجل را سپاسگزارم که عنایتی فرمود تا اندیشه "پرورش ارزش های انسانی" در ذهن من نقش بندد تا بر اتکا بر آموزه های صحیح معنوی و در سایه پر رحمت انسان های با تقوی و پرهیزگار مسیر روشن را پیدا نموده و در جهت تزکیه نفس و اندیشه هایم قدم بردارم و تلاش نمایم تا انسان بهتری شوم.

شرح مطالب

"ارزش های انسانی" مفهوم و کلید واژه گسترده ای است که تلاش می نماید تا یادآور خلقت و فطرت پاک بشری گردد و با هدف پالایش نفس، زدودن رذایل اخلاقی و نیل به کسب فضائل اخلاقی یاری دهنده انسان امروزی باشد.

توکل عمیق به خداوند و باور قلبی به کافی بودن خداوند در همه امور و رهایی از اندیشه کمک از دیگر انسانها یکی از بزرگترین ره آوردهایی بوده که در من شکوفا گردید. زیرا مادامی که آدمی امیدوار به بخشش و رحمت غیر باشد توانمندی، استعداد و استقلال خود را که بزرگترین دارایی هر انسانی است و خداوند در وجود هر فرد قرار داده را فراموش کرده و رذیله وابستگی که موجب ناامیدی است در او قوت می گیرد.

در سایه پرورش ارزش های انسانی شادی لحظه ای که ناپایدار بود و با هر موفقیتی در وجود من تابیده می شد و زود غروب می کرد جای خود را به شادی حقیقی و ماندگار داد. این مهم از آنجایی در وجود من نشات گرفت که با انسان های با تقوی بودن آشنا شدم که جملگی شاد بودند و شادی خود را در گرو "خدمت بی ریا" و "عشق ورزی بی توقع" به همه انسان ها می دانستند. آنان همواره شاد بودند و آرزومند شادی همه موجودات جهان بودند. بنابراین به صورت ناخوداگاه خدمت و عشق ورزی نیز در جان من سبز گردید.

حال خود را یک "شادی جو" دانسته و معتقدم که خداوند برای من بهترین را می خواهد فقط کافی است شکر انعام او را به جای آورده و در مسیر هدایت شده خود را حفظ نمایم. همچنین قلب خود را میزبان انسان های با تقوی و پرهیزگار که آنان را "اساتید معنوی دانشگاه زندگی" می نامم نموده و پذیرای آموزه ها و تعلیمات پرعشق و پرمهر آنان باشم تا بتوانم شادتر، رضامندتر و موفق تر زندگی کنم.

در آخر عمیقا اساتید معنوی را ارمغانی الهی می دانم که هر فرد با استعانت و "ارتباط عمیق قلبی" با آنها می تواند خود را سوار بر کشتی امن و ایمنی مجسم نماید که به سوی سعادت حقیقی بر مدار "عشق الهی" و امواج آرام و نیلگون محبت، پیوسته در حال حرکت است.