۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-38 حامد ناصری

چکیده

آشنایی من با تئوری دانشگاه زندگی منجر به هدفمند شدن زندگیم شد. این که هر لحظه که در معرض اتفاق های سخت قرار می گیرم، بدانم که خداوند درسی را برای آموختن برایم مرحمت نموده که می تواند به افزایش فضائل اخلاقیم ختم شود، بسیار شاد می شوم و با وجودی کم اضطراب تر و آرام تر پیش می روم.

شرح مطالب

مهم‌ ترین نتیجه تحصیل در دانشگاه زندگی، رسیدن به آگاهی از وجود خدا و وحدت این وجود در سراسر عالم است. در نتیجه افزایش این آگاهی باید منجر شود تا بتوانم وجود خداوند را در همه موجودات ببینم. پس هیچ چیزی برای نفرت و کینه وجود ندارد. با پرورش ارزش های انسانی در خود و اعتقاد به تئوری دانشگاه زندگی، همواره سعی کرده ام تا در مواجه با افراد و سایر موجودات و مخلوقات خداوند، به صورت ظاهری و یا در دلم برای آن ها خیر بخواهم و محبت ساطع کنم. این کار به شکلی معجزه آسا منجر شده تا ارتباطات شادتر و آرام تری با محیط اطرافم داشته باشم و بازخورد این عشق و محبت را در رفتار سایر انسان ها و حتی حیوانات نیز ببینم.

وقتی زندگی همواره با عشق و محبت همراه باشد، پرورش فضائل اخلاقی یا کاهش رذایل اخلاقی آسان تر می شود. برای اینکه بتوانم همواره در دلم و یا در رفتارم به همگان در هر شرایطی عشق و محبت ساطع کنم، فقط ارتباط با استاد معنوی است که می تواند مرا در انجام این مهم در مسیر موفقیت قرار دهد. در خیلی از موارد و در برخوردهای آنی یا ناخودآگاه پیش آمده است که این موضوع را فراموش کرده ام. اما تاکید و استمرار در ارتباط با استاد معنوی و مطالعه کتاب دانشگاه زندگی و مقالات مرتبط با آن در وب سایت شادیکده، منجر شده تا مجدد خود را در مسیر ساطع کردن عشق و محبت به دیگران قرار دهم و یا در صدد جبران رفتارهای بدی که با دیگران داشته ام و ریشه در رذایل اخلاقیم داشته، برآیم.

در این مسیر همواره با غرور دسته و پنجه نرم می کنم، زیرا برخی اوقات خود را مسبب اتفاقات می بینم در صورتی که همه چیز لطف خداوند است. توکل و ایمان همواره به من کمک کرده تا در کنار ارتباط با استاد معنوی بتوانم از غرور دوری کنم.

امیدوارم به لطف خداوند برخورداری از فضائل اخلاقی و عشق و آرامش عمیق، در زندگی همه موجودات و مخلوقات خداوند همواره جاری باشد.