۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی ما

13-3 دنیا ایزدیار- علی زمان

چکیده

سپاس خداوند منان را که از آغاز زندگی مشترکمان تا به امروز این موهبت ارزشمند را به ما عطا فرموده است تا بتوانیم همراه یکدیگر، با ارتباط قلبی عمیق با یک استاد معنوی که الگوی کامل فضایل اخلاقی می باشند، در جهت پرورش ارزش های انسانی و زدودن رذایل اخلاقی برای ساختن بهشتی مشترک و خانواده ای شاد تلاش نماییم.

شرح مطالب

آغاز زندگی مشترک ما با چالشی بزرگی شروع شد. چالشی که حتی بزرگان فامیل هم از حل و فصل آن مایوس بودند. ولی آنچه که ما را در این مسیر به ظاهر ناهموار، پر چالش و پراسترس آرام می کرد و ازهرگونه تردیدی باز می داشت، ارتباط عمیق قلبی با استاد معنوی مان و تلاش درپرورش ارزش های انسانی مان بود. در این مسیر آموختیم برای داشتن آرامشی عمیق و ساختن زندگی شاد مشترک باید:

وصل باشیم و توکل کنیم؛ در هر شرایطی سرسپرده باشیم زیرا که این فضیلت ارزشمند باعث زدودن رذایلی همچون نگرانی و ترس می شود و آرامش عمیقی را ایجاد می کند.

عشق بورزیم؛ بی توقع محبت کنیم، چرا که نه تنها باعث شادی خودمان می گردد بلکه باعث شادی اطرافیانمان نیز می گردد.

گذشت کنیم و ببخشیم؛ قلبمان را از وجود هر گونه کینه پاک کنیم و خیر بخواهیم. مبرا بودن از کینه باعث زدودن رذایل دیگری همچون خشم ، استرس و اضطراب ، نفرت و ... می گردد و آرامش عمیقی ایجاد می کند.

افراد اطرافمان را همانطور که هستند بپذیریم؛ تلاش به تغییر آنها نکنیم، بلکه نگرشمان را نسبت به آنها تغییر دهیم. اگر گفتار، رفتار و کردارشان باعث رنجش مان می شود، بپذیریم که آنها نقش معلم در زندگی مان را ایفا می کنند و ما باید درس خود را از آن ها بگیریم و سپاسگزار آن ها هم باشیم.

صبور باشیم؛ آستانه صبر و تحمل مان را افزایش دهیم، چرا که باعث آرامش خودمان می گردد.

در همه حال شاکر، راضی و سپاسگزار باشیم؛ رضایت و شکرگزاری حتی در شرایط سخت باعث می شود قلبمان باز هم آرام باقی بماند.

امروز خداوند را هزاران بار شاکر هستیم که توانستیم دست در دست هم و با توکل عمیق از آن مرحله عبور نماییم و بهشتی شاد و پر از آرامش را در کنار هم بسازیم و امیدواریم با تلاش بیشتر درجهت پرورش ارزش های انسانی با عنایت خداوند متعال و حضور پربرکت استاد معنویمان از درس های پیش رو سربلند بیرون آمده و به این مهم دست یابیم.