۱۳- تأثیربرخورداری از ارزش های انسانی در زندگی من

13-29 شادی فارابی

ارزش برخورداری از فضائل معنوی:

۱) ارزش هایی که من بیشتر مورد توجه و استفاده داشتم عشق، خدمت در کنار ارتباط با استاد، توکل به یزدان پاک، خیرخواهی، تلاش، امید و شاد کردن عزیزانم بوده است.

۲) تبعاتش: تا حدی توانستم مسئولیت فرزندی و وجدانی خود را همراه سختیهایش نسبت به پدرم انجام دهم، البته مشکلات در اوقات مختلف زندگی وجود دارد. بعنوان مثال بدلیل اختلاف پدر و مادرم از جوانی و کدورت های مادرم نسبت به پدرم، شدیدا دچار اذیت نسبت به احساسات مادرم نسبت به خودم می شوم، بطوریکه به دلیل توجه به پدر نیازمند پیرم، موجب اعتراض از جانب مادرم و نارضایتی مادرم، عصبی شدن و تندگویی بینمان می شوم. مادرم متوقع می شود که وقتت را برای پدرت می گذاری و به من توجه نداری، حال آنکه برای او در حد توانم وقت میگذارم.

بر خلاف روحیه مثبتم و با نادیده گرفتن مشکلات حاشیه ای، گاهی روحیه ام بهم می ریزد ولی بابت قدمهایم و ‌عشقم نسبت به پسرم در سال هایی که گذشت، خرسندم و با همسرم و پسرم خداروشکر خوب می گذرانم ولی بازهم خدا می داند من لیاقتم تا چه حد می باشد.

باید بیشتر روی فضائل خودم کار کنم تا ارتباط با مادرم و روحیه مادرم به شادی نزدیک شود و با اتکا به استادم در درگاه خداوند همیشه تجدید قوا پیدا می کنم و روزگار می گذرانم.

3) توصیه ام برای عروج معنوی :

همگام با استاد بودن با عشق ، صبر و توکل و سپاسگزاری از خداوند است.

فضائل اخلاقی و دروس آموزشی آقای دکتر بهادری مرا قدرتمند و‌ توانا و امیدوار نموده و عالی است و مرا به شادی و عروج ارتقا خواهد داد.( به عقیده اینجانب فضایل اخلاقی قطارگونه بدنبال هم هویت پیدا می کنند و رذایل را می زدایند).