۶- نیایش و سپاسگزاری

موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

ابوالفضل حقیقتat_haghighat@yahoo.com

۱- خدایا به خاطر اینکه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر بهادری نژاد را در سر راه من قرار دادی از تو متشکرم،

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

۲- خدایا به خاطر حضور مؤثر بزرگانی مثل حاج کمال مشکسار ، ساتیا سای بابا و مهربابا در زندگیم از تو متشکرم،

۳- خدایا به خاطر آشنایی با خانم مهندس الهام شیرازی که تأثیر زیادی بر من گذاشتند از تو متشکرم،

۴- خدایا به خاطر نعمت وجود همسرم ریحان شکیبا که از او بسیار آموختم از تو متشکرم،

۵- خدایا از اینکه به من طبع شعر دادی از تو متشکرم،

۶- خدایا از اینکه من در ایران به دنیا آمدم از تو متشکرم،

۷- خدایا از اینکه من فارسی صحبت می کنم و اشعار بزرگانی مثل حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، نظامی و عطار را درک می کنم از تو متشکرم،

۸- خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من نعمت سلامتی دادی از تو متشکرم،

۹- خدایا از اینکه لطف فرمودی و به من هوش خوبی دادی از تو متشکرم،

۱۰- خدایا از اینکه شغل خوب استادی و ارتباط با نسل جوان ایران را نصیبم فرمودی از تو متشکرم،

۱۱-خدایا از اینکه به لطف تو از نظر مالی بی نیاز هستم از تو متشکرم،

۱۲- خدایا بابت نعمت حضور دو فرزند خوبم، علیرضا و محمدرضا، در زندگیم از تو متشکرم،

۱۳- خدایا از اینکه امنیت داریم از تو متشکرم،

۱۴- خدایا از اینکه پدر و مادری مهربان و با تقوی به من عطا فرمودی از تو متشکرم،

۱۵- خدایا از اینکه خانواده مهربان و با ایمانی دارم از تو متشکرم،

۱۶- خدایا از اینکه دوستان عزیز و مهربانی به من عطا فرمودی از تو متشکرم،

۱۷- خدایا از اینکه مرا به خودم وا نگذاشتی از تو متشکرم،

۱۸-خدایا از اینکه آبروی مرا نگه داشتی از تو متشکرم،

۱۹- خدایا ا ز اینکه مرا از سختی بلایایی همچون کرونا دور نگه داشتی از تو متشکرم،

۲۰- خدایا از اینکه از من یک مهندس کامپیوتر و نویسنده و مترجم مفیدی ساختی از تو متشکرم.

خدایا امیدوارم به لطف تو این دعای استاد بزرگوارم دکتر مهدی بهادری نژاد در زندگی همه ما جاری شود و « با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه باعشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابیم. »