۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۴ ارتباط قلبی خود را با یک یا چند نفر از استادان معنوی خود حفظ کنیم

ارتباط قلبی خود را با حضرت امام مهدی (ع) و یا امامان دیگر و افرادی که مظهر عشق ورزی بی توقع، خدمتگزاری بی ریا و پرهیزکاری کامل بوده اند همیشه حفظ می کنم.

مهدی بهادری نژاد