فایل صوتی

۶- نیایش و سپاسگزاری

6-19 مراقبه

مراقبه فعالیتی است که طی آن انسان می تواند فعالیت ذهن خود را کاهش داده و به آرامش دست یابد.

مغز انسان همیشه امواجی ساطع می کند که طول موج یا فرکانس آن ها بستگی به آرامش او دارد. دانشمندان توانسته اند که این امواج را ملاحظه و فرکانس آن ها را اندازه گیری نمایند.

وقتی فرکانس این امواج بین 13 تا 40 هرتز باشد آنرا بتا (β) و بین 7 تا 13 هرتز را آلفا (α) و بین 4 تا 7 هرتز را تتا (θ) و کمتر از 4 هرتز را دلتا (δ) نامیده اند. برای بیشتر انسان ها در حالات عادی امواج مغز بین 13 تا 28 هرتز می باشد. بین 28 تا 40 هرتز مربوط به افرادی است که از ناراحتی روانی رنج می برند یا اضطراب شدیدی دارند. بزهکاران نیز امواج مغزشان بین 28 تا 40 هرتز است.

در مراقبه سعی می کنیم که امواج مغز خود را از (β) به (α) برسانیم و به آرامش دست یابیم.

مهدی بهادری نژاد