۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۰ سپاسگزاری از خداوند برای لطف در ساختن زندگی آینده ام

در راستای ساختن یک زندگی شاد همراه با سلامتی برای خود و خانواده ام، اقدامات زیر را انجام می دهم:

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

الف- وضع مطلوب خود را در هر یک از فعالیت ها یا موضوعات زیر در سال ۱۴۱۰ پیش بینی می نمایم:۱- ایمان و توکل به خداوند۲- عشق ورزی بی ریا و خدمتگزاری بی توقع به نیازمندترین افراد۳- داشتن امید به آینده و راضی بودن به رضای خداوند۴- گذشت و خیرخواهی و بخشش۵- داشتن صداقت در کلیه امور۶- سپاسگزاری از نعمات خداوند و خوش بینی۷- میزان شادی۸- مثبت اندیشی و دقت۹- شغل و رضایت از آن۱۰- صرفه جوئی در آب، انرژی، غذا و وقت۱۱- داشتن مطالعات آزاد۱۲- پرداختن به ورزش و مسافرت

تبصره: در ارزیابی وضع موجود و پیش بینی وضع مطلوب می توان از نمره صفر (۰) تا بیست (۲۰) استفاده کرد.

ب- وضع موجود خود را در فعالیتها و یا موضوعات فوق ارزیابی می نمایم.

پ- اقداماتی را که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ لازم است انجام دهم تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسم مفصلا شرح می دهم و خود را متعهد به انجام آنها در سال های یاد شده می دانم.

مهدی بهادری نژاد