۶-۱ راز و نیاز گروهی و فردی

۶-۱-۱ راز و نیاز گروهی به درگاه پروردگار
۶-۱-۲ راز و نیاز فردی به درگاه پروردگار