۶- نیایش و سپاسگزاری

موهبت‌های بزرگ من در زندگی که بخاطر آن‌ها خداوند بخشنده و مهربان را همیشه سپاسگزاری می نمایم

مهدی بهادری نژادbahadori@sharif.edu

۱- خدایا به خاطر برخورداری از لطف تو در سپاسگزاری همیشگی از تو متشکرم،

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

۲- خدایا به خاطر برخورداری از لطف تو در عشق ورزیدن به خاندان نبوت از تو متشکرم،

۳- خدایا به خاطر برخورداری از سلامتی در سطحی عالی و در طول عمرم از تو متشکرم،

۴- خدایا برای عشق به آموختن و یاد گرفتن از تو متشکرم،

۵- خدایا به خاطر حضور استادانی نظیر مادرم، دکتر مصطفی چمران، مهندس مهدی بازرگان، حاج کمال مشکسار و ساتیا سای بابا در زندگیم که در شخصیت امروزی من نقش مهمی ایفا نموده اند از تو متشکرم،

۶- خدایا به خاطر داشتن همسر و فرزندانی خوب از تو متشکرم،

۷- خدایا برای دوست داشتن دانشجویانم و افرادی که در زندگیم بوده اند از تو متشکرم،

۸- خدایا برای برخورداری از دوستانی بامحبت که در زندگیم داشته ام، به ویژه دوستانی که در حال حاضر دارم از تو متشکرم،

۹- خدایا به خاطر برخورداری از شغلی عالی و موقعیت اجتماعی بسیار خوب از تو متشکرم،

۱۰- خدایا برای داشتن فرصت در انجام پژوهش هایی که برای اولین بار در ایران انجام دادم از تو متشکرم،

۱۱- خدایا برای برخورداری از رفاه و ثروت مادی در سطح عالی از تو متشکرم،

۱۲- خدایا از اینکه همه چیز در زندگی من خوب است از تو متشکرم.

امیدوارم به لطف خداوند و با ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد، همراه باعشق ورزی بی توقع و پرهیزکاری کامل، عروج معنوی نموده و به شادی عمیق دست یابید.