فایل صوتی

۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۸ دعای کمیل فارسی با صدای مجتبی حاجیان