۶- نیایش و سپاسگزاری

۶-۱۵ تفاوت انسان های بزرگ، متوسط، کوچک

انسان های بزرگ می بخشندانسان های متوسط به دل می گیرندانسان های کوچک انتقام می گیرند

* برای مشاهده کامل مطلب روی گزینه مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

انسان های بزرگ درباره عقاید سخن می گویندانسان های متوسط درباره وقایع سخن می گویندانسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

انسان های بزرگ درد دیگران را دارندانسان های متوسط درد خودشان را دارندانسان های کوچک بی دردند

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می خواهندانسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستندانسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسان های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستندانسان های متوسط به دنبال کسب دانش هستندانسان های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

انسان های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستندانسان های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ داردانسان های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستندانسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستندانسان های کوچک مسئله ندارند

انسان های بزرگ سکوت را بر سخن گفتن برمی گزینندانسان های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهندانسان های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند

مهدی بهادری نژاد