۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۹ تمرین آینه

ابتدا جلوی آینه بایستید و تصویر خودتان در آینه را با نام خودتان بلند و با مهر صدا بزنید و به او بگویید:

(نام خودتان) من تو را خیلی دوست دارم، خداوند هم تو را خیلی دوست دارد. تو یک مخلوق زیبا ومنحصر به فرد خداوند هستی. همه خوبی های عالم برای تو در جریان است و تو پذیرای همه خوبی های عالم هستی.

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر