۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

12-8 مدل اولیه تمرین افزایش شادی و پیشرفت معنوی

الف) وضع مطلوب(ولی قابل دستیابی) خود را در دهه ۱۴۲۰ مجسم کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- ازچه میزان تحصیلاتی برخوردار هستید و یا دارای چه مدرک تحصیلی هستید؟

۲- ازچه میزان فضائل اخلاقی برخوردارید یا از چه رذائل اخلاقی مبرا هستید؟

۳- با توجه به جدول شادی سنجی و رابطه شادی سنجی چه نمره هایی به هر یک از اعضای این رابطه به خود می دهید؟

J= ? , F=? , E= ?,
H= J – F – E=?

۴- میزان متوسط درآمد شما در ماه چقدر است و این درآمد از چه محل یا محل هایی تآمین می گردد؟

۵- در چه مسکنی و چه شهر و کشوری زندگی می کنید؟

۶- موثرترین خدمت بی ریای شما چیست و نیازمندترین افراد دریافت کننده خدمت شما چه کسانی هستند و در چه کشوری زندگی می کنند؟

ب) وضع موجود خود را درنظر گرفته و به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱-ازچه میزان تحصیلاتی برخوردار هستید و یا دارای چه مدرک تحصیلی هستید؟

۲-ازچه میزان فضائل اخلاقی برخوردارید یا از چه رذائل اخلاقی مبرا هستید؟

۳- با توجه به جدول شادی سنجی و رابطه شادی سنجی چه نمره هایی به هر یک از اعضای این رابطه به خود می دهید؟

۴- میزان متوسط درآمد شما در ماه چقدر است و این درآمد از چه محل یا محل هایی تآمین می گردد؟

۵- در چه مسکنی و چه شهر و کشوری زندگی می کنید؟

۶- موثرترین خدمت بی ریای شما چیست و نیازمندترین افراد دریافت کننده خدمت شما چه کسانی هستند و در چه کشوری زندگی می کنند؟

پ) با در نظر گرفتن بازه های زمانی کوتاه مدت(تا پایان ۱۳۹۷)، میان مدت(سالهای ۱۳۹۸و ۱۳۹۹) و دراز مدت(از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۱۹) چه اقداماتی انجام می دهید تا وضع موجود به وضع مطلوب برسد:

۱-چه اقداماتی را برای افزایش سطح تحصیلات خود انجام خواهید داد؟

# کوتاه مدت:

# میان مدت:

# درازمدت:

۲و۳- چه اقداماتی را برای افزایش سطح فضائل اخلاقی خود و رفع رذائل خود انجام خواهید داد تا بر اساس جدول شادی سنجی نمرات بهتری را کسب نمائید.

# کوتاه مدت:

# میان مدت:

# درازمدت:

۴- چه اقداماتی را برای افزایش سطح درآمد خود انجام می دهید:

# کوتاه مدت:

# میان مدت:

# درازمدت:

۵- چه اقداماتی را برای بهبود مسکن خود انجام می دهید؟

# کوتاه مدت:

# میان مدت:

# درازمدت:

۶- چه اقداماتی را برای توسعه سطح ارائه موثرترین خدمت بی ریا به نیازمندترین افراد انجام خواهید داد؟

# کوتاه مدت:

# میان مدت:

# درازمدت:

ت) وضع خود را به لحاظ برخورداری از آسایش مادی، آرامش خاطر و شادی و معنویت از سال ۱۴۳۰ تا سن ۸۵ سالگی خود چگونه تصور می کنید؟

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر