۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۷ برنامه سال ۱۴۰۱

مقدمه:

۱- محبت و عشق ورزی بی ریا به تمامی موجودات

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۲- ارائه مؤثرترین خدمت بی توقع به نیازمندترین افراد

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۳- توکل به خداوند در تمام امور

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۴- ایمان

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۵- رضامندی و تسلیم رضای خدا بودن

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۶- داشتن امید به آینده

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۷- گذشت، خیرخواهی و بخشش

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۸- داشتن صداقت در کلیه امور

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۹- سپاسگزاری از نعمات خداوند و خوش بینی

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۰- میزان شادی

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۱- مثبت اندیشی و دقت

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۲- شغل و رضایت از آن

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۳- صرفه جویی در مصرف آب، انرژی، غذا و وقت

۱۳-۱- صرفه جویی در مصرف آب، انرژی و غذا

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

۱۳-۲- صرفه جویی در وقت

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۴- میزان داشتن مطالعات آزاد، پرداختن به ورزش، مسافرت و هنر

۱۴-۱- داشتن مطالعه

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۴-۲- ورزش و حفظ سلامتی

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

۱۴-۳- مسافرت

نمره فعلی =نمره تا پایان سال ۱۴۰۱ =

اقدامات مورد نیاز جهت دست یابی به نمره مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۱:

 • فصل بهار
 • فصل تابستان
 • فصل پاییز
 • فصل زمستان

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر