۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۱۲ تدوین یک منشور اخلاقی برای خود

۱- مشخص کنید در زندگی خود با چه افرادی، سازمان هایی یا نهادهایی در تماس و تعامل هستید.

۲- مشخص کنید در حال حاضر شیوه برخورد و تعامل شما با این افراد(از جمله خود شما) یا سازمان ها و نهادها چگونه است.

۳- تعیین کنید بهترین روش برخورد یا تعامل شما با این افراد(از جمله خودتان) یا سازمان ها و یا نهادها چگونه می تواند باشد. معیارهای بهترین روش برخورد و تعامل را مشخص کنید.

۴- با توجه به نکات فوق برای خود یک منشور اخلاقی برخورد و تعامل با افراد، سازمان ها و یا نهادهای یاد شده تدوین کنید.

۵- مشخص کنید چگونه می توانید، و چه مدت زمان لازم دارید، تا منشور تدوین شده را محقق نمایید.

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر