۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۲۰ جدول ارزیابی برخورداری از فضایل اخلاقی

موارد دیگر