۱۲- مطالب و تمرین های داده شده در جلسات

۱۲-۱۸ خود ارزیابی در مراعات ارزشهای انسانی در فعالیتهای شبانه_روز(بصورت هفتگی)

مهدی بهادری نژاد

موارد دیگر